سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد قادرمزی – دانشکده ی شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران
الهام مطیعیان – دانشکده ی شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران
فرانک منطقی – دانشکده ی شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران
جعفر عطارقراملکی – دانشکده ی شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

یک ترکیب انتقال پروتون جدید (pipzH2) (pyc)2 . H2O,1 از واکنش پیپرازین (pipz) با پیریدین-۲- کربوکسیلیک اسید (pych) به دست امده است. با استفاده از ترکیب ۱ و نمکهای نیکل و مس، دو کمپلکس [Cu(pyc)]n. H2O, 3 [Ni(pyc)2 (H2O)2] . H2O, 2 سنتز شدند. شناسایی ترکیب انتقال پروتون و کمپلکسهای نام برده با استفاده از روشهای طیف سنجی IR و پراش سنجی تک بلور پرتو ایکس انجام شد.
ترکیب ۱ در سیستم بلوری مونوکلینیک و گروه فضایی P 2 1/c باچهار مولکول در سلول واحد تبلور یافته و پارامترهای بلور آن عبارت اند از:
a=12/3161Å و b=94/2 33(1)° , c=19/890(1)Å , b=6/7119(4)Å , a=12/3161(8)Å
کمپلکس ۲در سیستم بلوری مونو کلینیک و گروه فضایی P2 1/n با یک مولکول در سلول واحد متبلور شد. پارامترهای سلول واحد برای این کمپلکس عبارتند از :
b=90/072(13)°,, c=14/477(11)Å , b=5/179(4)Å , a=9/703(7)Å
کمپلکس۳ در سیستم بلوری تری کلینیک وگروه فضایی P1 با یک مولکول در سلول واحد متبلور شد وپارامترهای سلول واحد برای این کمپلکس عبارت اند از :
g=72/018(7)° , b=84/873(8)° , a=75/567(3)° c=9/111(4)Å , b=7/536(4)Å , a=5/098(2)Å
مقدار R نهایی برای ترکیب ۱ و کمپلکسهای ۲و۳ به ترتیب برابر ۰/۰۴۰۶ به ازای ۳۳۹۸ بازتاب، ۰/۰۳۴ به ازای ۱۶۷۳ و ۰/۰۳۰ به ازای ۱۴۵۰ بازتاب است. عدد کوئوردیناسیون برای هردو کمپلکس ۶ می باشد. در همه ی این ترکیب ها وجود پیوندهای هیدروژنی قوی و ضعیف از نوع C-H…O , O-H…O , O-H…N و نیز انباشتگی p-p موجب ایجاد یک سیستم ابر مولکولی خود مجموعه ساز شده است.