سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بابک رضایی راد – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
میترا قاسم زاده – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده:

در ادامه مطالعات انجام شده در زمینه شیمی کئوردیناسیون فلزات واسطه حاوی لیگاندهای هتروسیکلی دارای اتم نیتروژن، به بررسی رفتار ترکیب AMTTO٤-آمینو ٦-متیل ٣- تیوآسو- ٤،٢،١ -تریآزین -٢H)-٥-اون و برخی مشتقات شیف-باز آن در برابر فلزات نقره Iمس IمسIIپالادیمII و پلاتینII پرداخته شده است[ ١]. در مورد کمپلکسهای نقرهI ما مشاهده کردیم که در تمام موارد مطابق قاعده پیرسون لیگاند از طریق اتم سولفور خود به فلز کوئوردینه میشود. در اکثر این کمپلکسها کوئوردینه شدن نیتروژن را (که مربوط به گروه آمینی ترکیب AMTTOمیتوان به عنوان پیوند ضعیف در نظر گرفت[ ٣و ٢ در این زمینه توانستیم سنتز، شناسایی و تعیین ساختار مشتقات شیف-باز جدیدی از ترکیب آمینو-هیدرازینیل – ٤،٢،١ -تری آزین و کمپلکسهای نقرهI آنها را انجام دهیم.واکنش میان ترکیبAHMTOL1) با اورتو- متوکسی، متا- متوکسی و پارا- متوکسی بنزآلدهید با نسبت مولی ٢:٣ در حلال اتانول ترکیب ایمینه مربوطه راZ))٤-آمینو- ٣-E))- n)- متوکسی بنزآلدهید)هیدرازنو)- ٦-متیل- ٤،٣ -دی هیدرو- ٤،٢،١ -تری آزین ٢H)- ٥-اون) ( ۲,=Ln; n تولید میکند. همچنین رفتارلیگاندهایL4,L2 در برابر نقرهI مطالعه شد که فرمول کلیAg(Ln)2]NO3 را بدست میدهد.