سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا باهمت – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
میترا قاسم زاده – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده:

ترکیبات هتروسیکلی نیتروژن دار و کمپلکس های فلزی آنها با توجه به فعالیت های زیستی وصنعتی شان بسیارموردتوجه قراردارند فعالیت های ضدسرطانی ضدقارچی وضدخورندگی ازجمله این فعالیت هامی باشند ازکاربردهای مهم این نوع لیگاندوها وکمپلکس های آنها میتوان به نقش پایدارکنندگی پلی الفینی وعوامل حفاظتی ضدقارچی وضدمیکروبی برای گیاهان اشاره کرد همچنین کاربرد لیگاندهای تیون هتروسیکلی وکمپلکس های فلزی آنها درشیمی تجزیه شیمی دارویی شیمی کشاورزی وشیمی محیط زیست بطور فراوان گزارش شده است دراین تحقیق کمپلکس [Cu2(C2O4)(L-5)2(Cl)2(MeOH)2 ازواکنش استیل استون تیوسمی کاربازدید و کلرید مس ii درحضوراگزالیک اسید به عنوان کاتالیزور درمخلوطی ازحلالهای متانول واستونیتریل بصورت one-pot تهیه شده و سپس ساختار بلوری کمپلکس حاصل به وسیله پراش سنج تک بلور پرتو X مشخص شد ازواکنش استیل استون و تیوسمی کاربازدید درحضور اگزالیک اسیدلیگاند هتروسیکلی نیتروژن دارL5بدست امده که درحضورکلریدمس II کمپلکس مذکورحاصل شده است