سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرانک منطقی – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
حسین آقابزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

چکیده:

یک ترکیب هم بلور جدید از پیریدین -۶و۲ – دی کربوکسیلیک اسید ((pydcH(2) و ۲- آمینوپیریمیدین (ampym) به دست آمد که با طیف های IR و NMR شناسایی و با دستگاه تفریق سنج تک بلور پرتو ایکس تعیین ساختار شد. این ترکیب در سیستم بلوری اورتورومبیک و گروه فضایی (pmn2(1 متبلور شده است. پارامترهای بلوری آن عبارتند از: a=11/7228(9), b=12/477(1), c=3/6582(3), V=535/06(7), Z=2 در اندازه گیری بر روی بلور این ترکیب به ازای ۸۸۹ بازتاب مقدار R نهایی برابر ۰/۰۲۷۹ تعیین شد. تنها نیروهایی که اجرای این هم بلور را به هم می پیوندد، پیوندهای هیدروژنی از نوع C―H…O, N―H…O, O―H…N و انباشتگی π-π است که موجب پایداری شبکه بلوری آن می شوند.