سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوالسادات شریف – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
حسین آقابزرگ – دانشکده، دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد حیدری – دانشکده، دانشگاه تربیت معلم تهران
نجمه فیروزی – دانشکده، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

ترکیب انتقال پروتون (phenH)(btcH(3)).H(2)O (1 از واکنش ۱۰،۱- فنانترولین (phen) با بنزن -۵،۴،۲،۱ – تتراکربوکسیلیک اسید( (tcH(4) به دست آمده است. شناسایی ترکیب انتقال پروتون با استفاده از روش های طیف سنجی IR و پراش پرتو X تک بلور انجام شد. ترکیب (۱) در سیستم بلوری تری کلینیک و گروه فضایی P1 با دو مولکول در سلول واحد تبلور یافته و پارامترهای بلور آن عبارت اند از: °(۱۰)a = 7.8529 (5) Å, b = 9.8333 (6) Å, c = 12.2847 (7) Å, α = ۹۴٫۵۹۱۰ β = ۹۱٫۳۶۷۰ (۱۰)°, γ = ۹۴٫۷۳۰۰ (۱۰)°, Z=2 مقدار R نهایی برای ترکیب ۱ برابر ۰/۰۳۵۴ به ازای ۳۶۲۷ بازتاب است. در این ترکیب وجود پیوندهای هیدروژنی قوی و ضعیف از نوع N―H…O , O―H…N , O―…O و C―H…O و نیز انباشتگی π-π موجب ایجاد یک سیستم ابرمولکولی خود مجموعه ساز شده است.