سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه محفوظی – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریز فارس
محبوبه السادات شریف – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
حسین آقا بزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

ترکیب انتقال پروتون (pipzH2)(btcH از واکنش پیپیرازین pipz با بنزن- ۵،۴،۲،۱ – تتراکربوکسیلیک اسید btcH4 با نسبت مولی ۱:۱ به دست آمده است. شناسایی ترکیب انتقال پروتون با استفاده از روشهای طیف سنجی IR و پراش پرتو X تک بلور انجام شد. این ترکیب در سیستم بلوری تری کلینیک و گروه فضایی P 1 با یک مولکول در سلول واحد تبلور یافته و پارامترهای سلول واحد آن عبارت اند از : (فرمول در متن اصلی مقاله) مقدار R نهایی برای ترکیب برابر ۰/۰۴۰۱ به ازای ۳۲۱۹ بازتاب است. در این ترکیب وجود پیوندهای هیدروژنی قوی و ضعیف از نوع N-H···O،O-H···O و C-H···O موجب ایجاد یک سیستم ابر مولکولی خودمجموعه ساز شده است.