سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه محفوظی – دانشکده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حسین آقابزرگ – دانشکده، دانشگاه تربیت معلم تهران
محبوبه السادات شریف – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
محمد قادرمزی – گروه شیمی، دانشگاه آردستان، سنندج

چکیده:

کمپلکس ابرمولکول(۱) ؛btcH(4)) {(pipzH(2))[Co(btc)(H(2)O)(4)]}n · ۴nH(2)O= بنزن -۵،۴،۲،۱- تتراکربوکسیلیک اسید و pipz= پیپیرازین) سنتز و با استفاده از طیف سنجی H NMR, IR و پراش پرتو X تک بلور مورد شناسایی قرار گرفت. بررسی پراش پرتو X نشان داد که این کمپلکس به گروه فضایی P1 تعلق دارد و ابعاد سلول واحد آن عبارت اند از: a=6.8910(8)Å, ˚(۸)b=9.1326(9)Å,(۸)c=9.7230(10)Å,α=۱۰۴٫۱۴۷(۸)˚,β=۹۸٫۱۴۷ و˚( y=109.648(8 کمپلکس پلیمری شامل اتم های Co است که به وسیله ی دو اتم اکسیژن از یک واحد بنزن-۵،۴،۲،۱- تتراکربوکسیلات به هم متصل شده اند. بین اتم های اکسیژن گروه کربوکسیلات و مولکول های آب کوئوردینه شده در صفحه ی کمپلکس، پیوند هیدروژنی قوی و بین اتم های اکسیژن گروه کربوکسیلات و پیوند H-C در حلقه ی آروماتیک موازی با صفحه ی کمپلکس پیوند هیدروژنی ضعیف وجود دارد.