مقاله سنتز، کاربرد و بررسي خواص دو ماده رنگزاي اسيدي جديد بر پايه نفتاليميد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: سنتز، کاربرد و بررسي خواص دو ماده رنگزاي اسيدي جديد بر پايه نفتاليميد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفتاليميد
مقاله رنگرزي
مقاله آزو بنزن
مقاله باتوکروميک
مقاله سولواتوکروميک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين نژاد مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرنجيگ كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: مراديان سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو ماده رنگزاي مونو آزو اسيدي بر پايه نفتاليميد با به كار بردن -۴آمينو-N-متيل (بوتيل)۱-، -۸نفتاليميد به عنوان جزء دي آزوته شونده و-J اسيد به عنوان جزء جفت شونده سنتز شدند. مشتقات -۴آمينو-N آلکيل۱-،-۸نفتاليميد با استفاده از نيتروزيل سولفوريک اسيد دي آزوته شد و با -Jاسيد جفت گرديد. هر دو ماده رنگزاي سنتز شده خالص سازي و به روش هاي دستگاهي مختلف از قبيل HNMR، FTIR،DSC  و آناليز عنصري شناسايي شدند. براي مقايسه و بررسي خواص رنگرزي و اسپکتروفوتومتري مواد رنگزاي اسيدي بر پايه نفتاليميد، دو ماده رنگزاي آزوبنزن با به كار بردن آنيلين و پارا نيتروآنيلين به عنوان اجزاء دي آزوته شونده و -J اسيد به عنوان جزء جفت شونده سنتز شدند. خواص اسپكتروسكوپي مواد رنگزاي سنتز شده در حلال هاي مختلف و اثر هالوكروميسم آنها بررسي گرديد. در نهايت مواد رنگزاي سنتز شده بر روي الياف پلي آميد و پشم به کار رفتند و سپس خواص ثباتي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه مواد رنگزاي سنتز شده قابليت رنگرزي خوبي بر روي اين الياف دارند و داراي ثبات شستشويي عالي، ثبات تعرق و ميلينگ خوب و ثبات نوري ضعيف هستند.