سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طناز افغانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
روح اله باقری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدصادق نهضت – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

لاتکس های کامپوزیت اکریلیک/ نانوسیلیکا به دو روش (In Situ)IS و SS( Shear Stirring) تهیه گردیدند که در این نمونه ها اثر نانوسیلیکا بعنوان فیلر بر روی خواص کوپلیمر (متیل متاکریلات (MMA) / بوتیل اکریلات (BA)) بررسی شد. در روش IS نحوة سنتز نمونه ها مطابق دستورالعمل ارائه شده در مقالة (I) و تنها در حضور نانوسیلیکا انجام شد. در این روش نحوة افزودن نانوسیلیکا به محیط واکنش (با امواج اولتراسونیک و یا بدون آن) متغیر بود. خواص فیزیکی و نوری لاتکس های نانوسیلیکا کامپوزیتهای حاصل بررسی و با لاتکس بدون فیلر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که حضور ١ درصد نانوسیلیکا در روش IS باعث افزایش درصد تبدیل نهایی از ۹۶/۱۹ به ۹۷ درصد شد. طیف UV نمونه ها با افزایش درصد نانوسیلیکا افزایش نشان داد.