سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن یوسفی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر – شاهین شهر
حمیدرضا فلاح – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر – شاهین شهر
علی اعظم خسروی – گروه فیزیک دانشگاه شاهد تهران صفهان
روح اله دهقان برنجی – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

سولفید روی یک ماده با گاف انرژی مستقیم که گاف انرژی در حالت توده ای ۳/۶۸ ev در ۳۰۰ درجه کلوین است و به عنوان یک ماده فوتولومینسانس یا یک ماده کاتدلومینسانس بررسی گردد، آلائیدن آن با فلزات چون نقره تغییراتی را در انتقال طول موج جذب و افزایش شدت گسیل با تغییرات درصد آلائیدن بوجود خواهد آورد تغییرات درصد نقره از یک تا پنج درصد نشان داد که گاف انزژی از ۴ ev تا ۴/۷۷ ev و انتقال طول موج آبی است