سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید علی طیبی فرد – استادیار – پژوهشگاه مواد و انرژی
رحیم یزدانی راد – دانشیار – پژوهشگاه مواد و انرژی
مسعود درودیان – استادیار – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

ترکیبات پایه moSi2 با افزودنی SiC , al در یک مرحله و بئن اعمال فشار خارجی و بروش سنتز احتراقی خوگستر سنتز شد.ابتدا آلیاژهای x=0.2-0.5 _# Mo(Si1-x,Alx)2 تهیه و عوامل موثر بر سنتز برای رسیدن به ترکیب بهینه بررسی گردید و پس از رسیدن به آلیاژ با ترکیب بهینه X=0.3 نسبت به افزودن ذرات SiCبه منظور تهیه کامپوزیت ذره ای (y=10-40Vol% ) Mo(Si,Al)2-ySiC اقدام شد.با تغییر پارامترهای موثر بر سنتز از قبیل دانه بندی Si درصد Alپیش گرمایش و دمای سنتز کحصولی همگن حاصل شد.بررسی های آنالیتیک توسط روش هایDSC ? SEM ? XRDنشان دهنده حضور یکنواخت فاز Mo2.85Al1.91Si4.18در تمامی نسبت های حجمی y در کنار ذرات فاز سخت SiCبود ریز سختی سنجی ویکرز بر روی سطح نمونه های منتخب نشان دهنده سختی در محدوده ۸GPaHV=7 بود.