سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی طیبی فرد – دکترای مهندسی مواد – عضو هیأت علمی، پژوهشگاه مواد و انرژی
رحیم یزدانی راد – دکترای مهندسی مواد – عضو هیأت علمی، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا رحیمی پور – دکترای مهندسی مواد – عضو هیأت علمی، پژوهشگاه مواد و انرژی
کامران احمدی – دکترای مهندسی مواد – عضو هیأت علمی، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

این پژوهش در راستای جایگزینی روش سنتز احتراقی خود گستر )SHS) با روشهای متداول تهیه Ti3SiC2 به عنوان یک ماده نوین مهندسی در جهت صرفه جویی انرژی، زمان و تجهیزات مورد نیاز، انجام شد . مخلوط مواداولیه با دو ترکیب۳Ti+SiC+C و ۳Ti+Si+2C تهیه و سپس نمونه های فشرده شده خام از این مخلوط، توسط پرس آماده شد . در نهایت نمونهها در رأکتور احتراق در دماها و سرعت های گرمایش مختلف سنتز شدند . شرایط بهینه سنتز، شامل دمای ۱۰۰۰ o C و زمان کمتر از ۵ دقیقه سنتز بدست آمد . این ارقام در مقایسه با دماها و زمانهای مصرف شده در روشهای متداول سنتز این ترکیب، به مراتب پایین تر و کوتاه تر است . بررسی های فازی و ریزساختاری و آنالیز نقطه ای شیمیایی بر روی محصول به ترتیب توسط فنآوریهایEDAX,TEM,SEM ، XRD انجام شد . نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد که فاز مورد نظر؛ Ti3SiC2با موفقیت در دو ترکیب توسط روش سنتز احتراقی خود گستر بدست آمده است . البته در نمونه های حاوی SiC ، فازهای ناخواسته کمتری ردیابی شد