سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز قاسمی – دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران
جلیل وحدتی خاکی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ودانشگاه فردوسی مشهد
مسعود گودرزی – عضوهیت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

دراین تحقیق سنتز وتشکیل دی سیلیسید مولیبدن نانوکریستالین به روش آلیاژساز ی مکا نیکی از مخلوط استوکیومتری مولیبدن وسیلیسیم(Mo/2Si)بررسی شده است .فعال سازی مکانیکی بررویمخلوط پودرعناصر درزمان های مختلف ونسبت وزنی گلوله به پودر۲۰:۱وبااستفاده ازدو نوع گلوله ازجنس سرا میکی (آگات )وفولادی انجام شده است . بااستفاده ازالگو ی پراش اشعه ا یکس تش کیل د ی سیلیسید مولیبدن وچگونگی تغییرات ابعاد کریستالیت ها ی آن با زمان آس یاکاری بررس ی شده استبطوریکه درصورت استفاده ازگلوله سرا میکی درمقایسه با گلوله فولاد ی ، شدت پی ک هاSi و Moسریعتر وباشدت بیشتری کاهش پیدا کرده وMoSi2زودتر تش کیل شده وباشدت بیشتر ی ادامه یافتهاست.همچنین از نتایج تحقیق برمی آید که دی سیلیس ید مولیبدن با ابعاد کر یستا لیت ها ی حدود ۱۷۰نانومتر درمراحل او لیه کارمکا نیکی تش کیل شده وباادامه کارمکا نیکی اندازه دانه آن بشدت کاهش یافته ودرزمان های بالاتر، نرخ کاهش اندازه دانه پایین آمده است