سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمانه حسن پور تیجی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی شیمی
فریدون یاری پور – گروه پژوهشهای کاتالیستی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شرکت ملی صنای
مجید تقی زاده – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

دی متیلاتر که امروزه به عنوان یک سوخت قابل حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است، می تواند بوسیله فرایند آبگیری از متانول بر روی یک کاتالیست زئولیتی بدست آید. در این تحقیق، شماری از نمونه های زئولیت تجاری موجود در سنتز دی متیلاتر از فرایند آبگیری متانول مورد آزمایش قرار گرفتند. خواص فیزیکی و شیمیایی این نمونه های کاتالیستی با استفاده از تکنیک های NH3-TPD ،XRD و BET مورد ارزیابی قرار گرفته و آزمون راکتوری آنها جهت تولید دیمتیل اتر، در یک راکتور بستر ثابت تحت شرایط عملیاتی یکسان، دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد ، فشار ۱۶barg و WHSV=26/5h-1انجام شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که تمام کاتالیست های زئولیتی اسیدی (H-form) پایدار و گزین شپذیر برای تبدیل متانول به دی متیلاتر میباشند. نتایج حاصله از آنالیزهای NH3-TPD نشان داد نمونه های کاتالیستی که در سطح آنها نسبت های بالاتری از مکانهای اسیدی ضعیف یا متوسط وجود داشته باشد، بهترین عملکرد کاتالیتیکی را در فرایند سنتز دی متیل اتر نشان میدهند. نتایج آزمایشات نشان داد که کاتالیست H-ZSM-5 فعالیت بالاتری را در مقایسه با کاتالیست H-Mordenite دارد.