سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا گل و بستان فرد – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
ابوالقاسم عطایی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از انجام ا ین پژوهش سنتز ذرات بس یار ریز هگزا فریت باریم بوس یله روش شی شه سرام یک و بررس ی پارامترها ی عملیات حرارت ی بر نوع و مقدار فازها ی تشک یل شده و اندازه ذرات آنها م ی باشد . در این تحق ی ق از ترک ی ب BaO-27Fe2O3- 33B2O3جهت سنتز هگزا فر یت بار یم استفاده شده ا ست . بدین منظور مقدار مناسبFe2O3 و BaCO3بهمر اه ش ی شه ساز H3BO3در دمای۱۴۵۰ ºCذوب و سپس اقدام به ریختن مذاب در دو محیط سرد کننده قالب فلزی سرد شونده با آب و آب شد . نمونه کوئنچ شده در آب در دماهای ۷۰۰ – ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد با نرخ گرما یش ۱۰ ºC /min و بمدت ۲ س اعت و سرد شدن در کوره عمل یات حرارت ی شد . همچنین جهت بررس ی اثر زمان عمل یات حرارت ی دو نمونه ن یز تحت شرایط عمل یات حرارتی ۸۰۰ ºC بمدت زمان های ۱ و ۴ ساعت عملیات حرارتی شد . جهت بررسی نرخ گرمایش – سرما یش نی ز ی ک نمونه تحت شرایط نرخ گرما یش ۲۰ ºC/min و سرد شدن در هوا مورد عمل یات حرارت ی قرار گرفت . در نها یت ک لیه نمونه ها تحت فروشویی قرار گرفتند . ترکیب فاز ی و رفتار حرارت ی نمونه ها بترت ی ب با تکن ی ک ها ی XRD و DTA/TGA آنال یز شد . از SEM برا ی بررس ی مورفولوژ ی ذرات استفاده شد . در بررس ی اثر سرعت سرما یش مح یط سردکننده مشخص شد که درنمونه کوئنچ شده در قالب فلز ی سرد شونده ب ا آب ساختار کاملاً آمورف حاصل نشد، ول ی در نمونه کوئنچ شده در آب حصول ساختار کاملاً آمورف تأ یید شد . در بررس ی الگوها ی پراش اشعه X این نمون ه ها مشخص شد که تغ ییر پارامترها ی عملیات حرارت ی تغ ییری در نوع فازها ی کر یستالیزه شده ا یجاد نکرده و همواره دو فاز هگزا فر ی ت بار یم و بورات بار یم ردیابی م ی شوند . در بررس ی تصاو یر SEM نمونه ها ن یز د یده شد افزا یش دما و زمان عمل یات حرارت ی بر خلاف افزا یش نرخ گرمایش – سرمایش سبب افزایش اندازه متوسط ذرات می شود