سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه بهارلو – دانشکده شیمی، واحد تهران شمال
اسکندر علی پور –
سهیلا صداقت –
احسان زنجانی –

چکیده:

مشتقی از نفتالیمید حاوی یک گروه آمینی نوع چهارم با اثر ضد میکروبی سنتز گردید. N,N -دی متیل دو دسیل آمین به عنوان عامل ضد میکروب و ۴- آمینو-N – اتیل-۱، ۸- نفتالیمید به عنوان کروموفور استفاده شده اند. نفتالیمیدها از آسنفتن و به ترتیب با انجام واکنش های نیترودار کردن، اکسایش، آمین دار کردن و کاهش به دست آمده اند. آنگاه – آمینو-N – اتیل-۱، ۸- نفتالیمید با کلرو استیل کلراید واکنش داده شد که در طی یک واکنش جانشینی الکتروفیلی استیل کلرید به نیتروژن متصل گردید. سپس آمین کواترنری به ترکیب فوق متصل شد. مواد واسطه و محصول نهایی پس از خالص سازی با استفاده از روشهای تبلور مجدد و کروماتوگرافی صفحه ای جدا سازی شدند. طیف های ۱۳CNMR 1 و HNMR ،FTIR ساختار شیمیایی آنها را تایید نمودند. در نهایت خواص ضد میکروبی ترکیب در محلول به روش کمی و کیفی آزمایش گردید. نتایج نشان میدهد که ماده سنتز شده خاصیت ضد میکروبی خوبی در مقابل دو نوع باکتری گرام منفی و گرام مثبت در حالت محلول نشان می دهند.