سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امیر حسنجانی روشن – کارشناسی ارشد مهندسیمواد
سیدمحمد کاظم زاده – دانشجوی دکتری مهندسی مواد
محمدرضا واعظی – دکتری تخصصی
اصغر کاظم زاده – دکتری تخصصی

چکیده:
نانو ساختارهای اکسیدهای آهن کاربردهای فراوانی در مهندسی، پزشکی و سایر علوم پیدا کردهانداین نانو ساختارها در ساخت رنگدانه ها، مواد جذب کننده، نیمه هادی ها و دارو رسانی نیز کاربرد دارند. همچنین به علت زیست‌سازگار بودن و قابلیت حرکت به سمت آهن‌ربا، باعث شده است که به عنوان عوامل‌های انتقال دهنده دارو در علم پزشکی و دارو سازی مورد مطالعه هستند. برای سنتز نانو ساختارهای مگنیت به روش سونوشیمیایی از نمک های کلریدی آهن ΙΙΙ و ΙΙ (.۶H2O FeCl3 و .۴H2O FeCl2)بعنوان پیش ماده،آمونیک (NH3) بعنوان واکنشگر و تنظیم کننده pH و همچنین آب مقطر بعنوان حلال در این پژوهش استفاده گردید. در ابتدا محلولهایی با مولاریته و حجم مشخص از آمونیاک و کلریدهای آهن تهیه شد و محلول آمونیاک به صورت تدریجی و به مدت ۳۰دقیقه به محلول حاوی کلریدهای آهن ΙΙΙ وΙΙ که توسط دستگاه سونیکیتور (مدلS-4000) با توان مشخص به شدت درحال همزدن توسط امواج مافوق صوت قرار داشت در دمای ºC50 ، اضافه شد. بعد از اتمام اختلاط محلولها، محلول حاصله نیز به مدت ۶۰ دقیقه تحت امواج یاد شده جهت کامل شدن واکنش سونوشیمیایی قرار گرفت. با کامل شدن واکنشها، رسوباتی از نانو ساختارهای مگنیت در محلول حاصل شد که این رسوبات توسط سانتریفیوژ از محلول جداگشته و پس از شستشو با آب مقطر و اتانول در دمای ºC60 به مدت ۲۴ ساعت در آون خشک گردیدند. نانو ساختارهای تهیه شده در ابتدا توسط آنالیز پراش اشعه X (XRD) جهت بررسی ساختار مواد، میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM‌ جهت بررسی مورفولوژی و اندازه ذرات و تست بررسی خواص مغناطیسی (VSM) مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان از سنتز نانو ساختارهای پارامغناطیسی مگنتیت داشت که میانگین اندازه ذرات آن از تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ۳۰-۵۰ نانومتر محاسبه شد.