سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک علی نژاد – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین سرپولکی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بیت الهی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرآرا افشار – دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اسپینل آلومینات منیزی م یک اکسید دیرگداز با مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا می باشد . در تحقیق حاضر این اسپینل با استفاده از نیترات های آلومینیوم و منیزیم به روش شیمیایی با استفاده از محمل ساکاروزپلی وینیل الکل سنتز شد . پیش ماده حاصل از این روش در دماهای مختلف کلسینه شده و نانو پودر MgAl2O4 بدست آمد . نتایج XRD نشان داد که دمای تشکیل اسپینل تک فاز در این روش در حدود ۶۰۰ °C بوده و همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص کرد که اندازه ذرات در نمونه های کلسینه شده در دمای ۸۰۰ °C را بین ۳۰ تا ۵۰ نانومترمی باشد