سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر جعفری چم کاوی – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مواد و متالورژی
علی بیت اللهی – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مواد و متالورژی

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر ، سنتز نانو ذرات Fe3O4 به روش شیمیایی و بررسی اثر افزودن یون Zn +2 بر خواص مغناطیسی مگنتیت می باشد . بدین منظور ، سنتز ترکیب مغناطیسی (Fe3-x Zn xO4 , x= 0, 0.2) ، به روش شیمیایی انجام شد . در سنتز این ترکیب اسپینلی از رسوب همزمان دو نوع یون آهن در حضور یک منبع قلیایی استفاده شد . در این ارتباط از کلریدهای
آهن FeCl3.6H2O) و (FeCl2.4H2O به منظور تامین یون های آهن و از NaOH به منظور دستیابی به محیط قلیایی استفاده شد . در تمامی نمونه ها اثر افزودن یون های Zn +2 در مقادیر کم به صورت افزودن نمک ZnCL2 به نمک های آهن ، در غلظت ها وpH های مختلف بر اندازه ذرات و خواص مغناطیسی نمونه ها بررسی گردید . بررسی نتایجVSM، TEM، XRD
و MÖSSBAUER نشان دهنده موفقیت در سنتز نانوذرات Fe2.8 Zn 0.2O4 سوپرپارا مغناطیس با اندازه های زیر ۱۰ نانومتر emu/gr ) Zn +2 نیز حاکی ازافزایش چشمگیر آهنربایش اشباع نمونه های حاوی یون های VSM می باشند . همچنین نتایج ( ۶۷-۷۰ در مقایسه با نمونه بدون یون (۳۷ emu/gr ) Zn +2 می باشد . این افزایش آهنربایش به جایگزینی مقادیر کم یون های . Zn +2 به جای Fe +3در شبکه اسپینل Fe3O4 مرتبط می گردد