سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله مهدی نواز اقدم – محقق پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی
ناهید رئوفی – محقق پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی
افشین ابراهیمی – مدیر پروژه های نانوتکنولوژی پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی
امیرحسین جوادی – محقق پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

در این مقاله به بررسی و مطالعه سنتز فیلم های نازک نانوذره ۲TiOفتوکاتالیز پرداخته می شود . فیلم های نازک دی اکسید تیتانیم از طریق روکش دهی صفحات شیشه ای توسط فرآیند غوطه وری داخل ژل های مایسلی معکوس حاوی ایزوپروپوکساید تیتانیم حاصل م ی شوند. این فیلم ها توانا یی بالا یی برای جذب دارند و موجب افزا یش کارا یی د ی اکس ید تیتان یم در زمینه فتوکاتال یز م ی شوند . ای ن ف یلم ها بعنوان فتوکاتالیست ها در کاربردها ی مختلف ی از جمله تصف یه فاضلاب ه ا، تخر یب رنگ ها و اس ید های جذب شده مثل اس ید فتالیک، د ی کلرو است یک اس ید و تجز یه اجزاء نفت خام بکار برده می شوند. حساسیت نوری بعنوان نقش مهم در عملکرد این فیلم ها، در این مقاله مطالعه شده و اهمیت کاربرد نانوکامپوزیت۲TiO و فریت روی مرور می شود.