سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه قلبی آهنگری – واحد خوردگی فلزات و مصالح صنعتی پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست – پژوهش
محمد تیموری – واحد خوردگی فلزات و مصالح صنعتی پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست – پژوهش
رهبر رحیمی – واحد خوردگی فلزات و مصالح صنعتی پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست – پژوهش

چکیده:

ترکیبات سولفونه نفتی ازمواد بازدارنده خوردگی بوده و افزایش درصد کمی از آنها به روغن پایه پوشش خوبی روی صفحات فولادی ایجاد می کنند. برای تهیه این ترکیبات ابتدا مواد استخراج شده با فوفورال در دو دمای مختلف با اسید سولفوریک دود کننده (SO3 %30) سولفونه شده و سپس لجن حاصلهجدا گردید. به منظور تولید مواد فعال سطحی آنیونی، فرآوردهسولونه ایجاد شده با هیدروکسیدهای سدیم، و کلسیم خنثی شد. از محصولات نهایی در فرمولاسیون پوشش محافظت موقت پایه روغنی به عنوان عامل بازدارنده خوردگی استفاده گردید.
برای ارزیابی خوردگی، پوششها طبق روش ASTMD-1748 در کابین رطوبت قرار گرفتند. نتایج ارزیابی نشان داد که قدرت حفاظت این بازدارنده ها بستگی زیادی به ترکیب شیمیایی ماده سولفونه شده و درصد آن در فرمولاسیون دارد.
مقایسه نتایج خوردگی موادفرموله شده ، Lubritatia Rustoff120 و Ferrocoat T61Aust که مواد مورد قبول مصرف کننده ها هستند، بیانگر کیفیت مناسب آنها می باشد.