سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره زرنگار – دانشگاه لرستان، دانشکده علوم ، گروه شیمی ، خرم آباد
محسن عادلی – دانشگاه لرستان، دانشکده علوم ، گروه شیمی ، خرم آباد
رویا کبیری – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی ، آزمایشگاه NMR

چکیده:

در این کار ماکرومولکولهای دندریمتری ، با روش واگرا سنتز شدند. سنتز ماکرومولکولهای مذکور با استفاده از پلی اتیلن گلیکول عامل دار (PEG-Cl4) بعنوان هسته شروع شد. این هسته با دارا بودن گروههای عاملی کلر، قابلیت انجام واکنش جانشینی با نوکلئوفیلها را داراست. جانشین شدن پارا تولئیدی و دی اتانول آمین به جای این کلرها منجر به گروه های عاملی جدید شد. از عامل دار کردن مجدد گروه هایهیدروکسیل دندریمتر PEG-Me2-Cl8 تهیه گردید که در واکنش با نوکلئو فیلهای مختلف، ماکرومولکول دندریمتری PEG-Me2-(OH)4-Cl4 سنتز شدند. و ساختار آنها با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی HNMR, CNMR, IR و ترموگرام DSC شناسایی گردید.