سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ذاکری – دانشجوی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژی – پژوهشکده سرامیک
رحیم یزدانی راد – دانشیار پژوهشگاه مواد و انرژی – پژوهشکده سرامیک
محمدرضا رحیمی پور – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی – پژوهشکده سرامیک
محمدحسین عنایتی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در این پژوهش ترکیب بین فل زی MoSi2 از مخلـوط پودرهـای مولیبـدن و سیلیسـیم بـا روش آلیاژسـازی مکانیکی و عملیات حرارتی پودرهای آسیاب شده سنتز شـد . تغییـرات ایجـاد شـده در سـاختار داخلـی و مرفولوژی ذرات پودر بترتیب بوسیله پراش پرتو ایکسXRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی( SEM ) ارزیابی شدند . نتایج نش ان داد که فاز α-MoSi2 مستقیما در حین آلیاژسازی مکانیکی بعد از ۳۰ ساعت بایک واکنش احتراقی شروع به تشکیل می کند و ادامه آلیاژسازی مکانیکی تا زمان ١٥٠ سـاعت منجـر بـه تشکیل فاز مزبور با اندازه دانه ١٢ nm می گردد . با عملیـات حرارتـی نمونـه ۰۱ سـاعت آسـیاب شـده در دمای ١٠٠٠ C مقدار جزئی فاز MoSi2 تشکیل می شود . بعبارت دیگر در آنیل نمونه ۳۰ ساعت آسیاب شده، مولیبدن و سیلیسیم باقیمانده واکنش کرده و مقدار قابل توجهی MoSi2 تشکیل می گردد .