سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسیح رضایی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد موسوی خوئی – استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیروز مرعشی – استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در پژوهش حاضر، تهیه در اکسید تیتانیوم با ساختار نانوبلوری به روش احیای مکانوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. پودر سولفات تیتانیل (TiOSO4) به عنوان ماده اولیه واکنش و پودر کلرید سدیم (NaCl) به عنوان فاز رقیق کننده استفاده شد. مخلوط دو ماده با نسبت وزنی کلرید سدیم به سولفات- تیتانیل برابر ۹ به ۱، درون آسیاب سیاره ای پر انرژی به مدت ۴ ساعت آسیاب شده و در دمای ۶۰۰ و ۷۰۰ درجه سانتیگراد در هوا به مدت ۳۰ دقیقه آنیل شد. سپس پودر حاصل با آب مقطر شسته و در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد در هوا خشک شد. ذرات تولید شده تحت آزمایش های پراش پرتو XRD)X) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) قرار گرفت. نتایج نشان داد که آسیاب مخلوط به مدت ۴ ساعت و با نسبت وزنی گلوله به پودر ۱۰ به ۱ منجر به تولید پودر آمورف گردیده و با آنیل کردن پودر حاصل؛ ذراتی با اندازه متوسط در محدوده nm10-15 بدست آمد. در پایان فرآیند، فاز NaCl که در واکنش شرکت نکرده بود، با شستشوی ساده حذف گردید.