سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر حیدرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین عنایتی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد.

چکیده:

تولید نانو کامپوزیت Al2O3/Mo توسط واکنش جانشینی آلومینیوم و اکسید مولیبدنیم صورت گرفت. بدین منظور پودر MoO3,Al و Al2O3 در آسیاب پر انرژی SPEX8000 با نسبت ها و زمانهای مختلف آسیاب گردید. آنالیز تشکیل فازها و محاسبه اندازه دانه ها توسط پراش پرتو x و ریز ساختار و مورفولوژی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید. نتایج نشان داد که پس از زمان مشخصی از آسیاب کاری واکنش شروع شده و به صورت احتراقی خود بر قرار تا کامل شدن واکنش ادامه می یابد. مکلنیزم واکنش بر اساس ثبت دمای نحفظه بر حسب زمان آسیاب کاری بدست آمد. کمترین اندازه دانه Al2O3 و Mo به ترتیب ۶۰ و ۲۸ نانومتر بدست آمد. مشاهدات ریزساختاری میکروسکوپ الکترونی روبشی تغییرات مورفولوژی را در حین آسیاب کاری نشان می دهد.