سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید شیبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
ابوالقاسم عطایی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سعید حشمتی منش – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
غلامرضا خیاطی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

در پژوهشحاضر، تاثیر زمان آسیا و نسبت وزنی گلوله به پودر بر تهیه مسبا ساختار نانوبلوری به روش مکانیکی شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. مخلوط پودرهای اکسید مسCuO) و گرافیت در آسیای پر انرژی تحت شرایط مختلفآسیا شده و در نهایت ساختار نمونههای پودری تولید شده تحت آزمایشهای پراش اشعه ایکسو میکروسکوپ الکترونی روبشی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آسیای مخلوط به مدت ۱۰۰ ساعت و با نسبت وزنی گلوله به پودر ۱۲ به ۱ به جز ریز شدن ساختار تغییر فازی به دنبال نداشته است. اما با افزایشنسبت وزنی گلوله به پودر به مقدار ۳۵ به ۱، پودر مسبا بلورهای نانومتری در حدود ۱۸ نانومتر تشکیل شدهاند. از طرفی مشخصشد که احیای اکسید مسبه مسبه این روشدر یکمرحله انجام نگرفته بلکه ابتدا از طریق یکواکنشمیانی اکسید مسیکظرفیتی Cu2O) تولید و متعاقبا این فاز به فاز مسفلزی استحاله مییابد.