سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جلیل پوراسد – گروه پژوهشی نانومواد، پژوهشکده صنایع رنگ ایران
رویا آقابابازاده – گروه پژوهشی نانومواد، پژوهشکده صنایع رنگ ایران
ندا عامری مهابادی – گروه پژوهشی نانومواد، پژوهشکده صنایع رنگ ایران
علیرضا میرحبیبی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در پژوهش حاضر، برای دستیابی به نانوذرات آلومینا، از روش سل – ژل ساده ای استفاده شد . ابتدا از محلول آبی نیترات آلومینیوم به عنوان ترکیب اولیه و اوالبومین ( نوعی پروتئین طبیعی ) به عنوان عامل پلیمری محلول در آب است فاده شد . برای بررسی اثر ترکیب، مواد اولیه شامل محلول اوالبومین و نیترات آلومینیوم به نسبت های ۱:۵ ، ۱:۴ و ۱:۳ بکار رفت . یون های فلزی در زمینه اوالبومین پخش شده و توده حاصل مورد آنالیز حرارتی همزمان (DTA/TG) قرار گرفت . نتایج آنالیز حرارتی نشان داد که تا د مای ۶۵۰ °C مواد فرار خارج شده و کریستالیزاسیون آلومینا انجام می گیرد . نمونه ها در این دما به مدت ۲ ساعت کلسینه شده و فازهای موجود با پراش اشعه ایکس (XRD) شناسایی گردید . مورفولوژی ذرات با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و ریزساختار آنها با میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) ارزیابی شد . نتایج تأیید می کند که اوالبومین زمینه بسیار مناسبی را برای یون های فلزی فراهم می نماید، به طوری که آلومینا با مخلوطی از فازهای انتقالی شامل σ ، θ با اندازه ذره ۱۵-۲۵ nm در هر سه نوع ترکیب تشکیل می شود . از طرفی با افزایش نسبت اوالبوم ین به نیترات آلومینیوم فاز آلومینای هیدراته نیز مشاهده می گردد . به نظر می رسد با افزایش نسبت اوالبومین به نیترات آلومینیوم اندازه ذرات کاهش می یابد