سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی پیرمرادی – مرکز پژوهشی نانوتکنولوژی ، دانشگاه فردوسی مشهد و گروه مهندسی شیمی ، د
علی احمدپور – مرکز پژوهشی نانوتکنولوژی ، دانشگاه فردوسی مشهد و گروه مهندسی شیمی ، د
ناصر شاه طهماسبی – مرکز پژوهشی نانوتکنولوژی ، دانشگاه فردوسی مشهد و گروه فیزیک، دانشگاه
مسعود کریمی پور – مرکز پژوهشی نانوتکنولوژی ، دانشگاه فردوسی مشهد و گروه فیزیک، دانشگاه

چکیده:

نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت با نسبت های مولی ۰، ۲، ۴، ۸، ۱۰، ۱۲ Co/Sn درصد به روش سل-ژل و با استفاده از ماده پیشبرنده کلرید قلع دوآبه و نیترات کبالت، عامل کمپلکس ساز اسید سیتریک و عامل پلیمرساز اتیلن گلیکول تهیه شده اند. اندازه گیری های XRD تشکیل فاز کاستریت اکسید قلع با ساختارتتراگونال با جهت گیری ارجح فضایی ( ۱۱۰ ) که راستای ( ۱۰۱ ) با ان در رقابت است، را برای تمام نمونه ها نشان داد. تصاویر TEM نیز توزیع نانوذرات بین تا ۱۰۰ نانومتر را نشان میدهد. طیف جذبی نانوذرات با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازه گیری شده و مقادیر گاف انرژی آنها بدست آمد.