سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پارمیس کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد منطقیان – عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس
ریحانه معانی جو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در سال ها ی اخ یر توجه ز یادی به تول ید نانوذرات نقره جهت کاربرد در صنایع مختلف از جمله الکترونی ک، مکانی ک و … شده است . دلیل ا ین توجه ، خواص منحصر به فرد نقره مانند هدا یت گرما یی بالا، هدا یت الکتریک ی زی اد، بالا بودن خواص اپت یک در ا ین ماده و … می باشد. روش های فیزیکی و شیمیایی مختلفی برای تولید نانوذرات نقره وجود دارد که از بین آنها روش واکنش اح یاء ش یمیایی محلول ن یترات نقره با مواد کاهنده متفاوت ارجح یت بی شتری دارد. در ای ن تحقی ق از همین روش استفاده شده است و ماده کاهنده مورد بررس ی، مس با اندازه ها ی مختلف م ی باشد . عوامل موثر در تول ی د، نانوذرات نقره در ا ین روش غلظت مح لول ن یترات نقره، اندازه سطح مس به کار رفتهpH محیط واکنش و زمان م ی باش ند.نانوذرات نقره به دست آمده در ا ین تحقیق در حدود ۴۰ نانومتر و توزیع اندازه این ذرات نیز مناسب می باشد. از آنجا یی که در ا ین تحق یق کلیه آزمایش ها در دمای اتاق و فشار اتمسفریک انجام گرفته اند، این روش می تواند جهت تول ی د نانوذرات نقره با هزینه کم و بازدهی بالا به کار گرفته شود.