سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا لقمان استرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد نانو شیمی، پژوهشکده علوم و فناور نانو، دانشگاه
فاطمه داور – دانشجوی دکترای شیمی معدنی، دانشگاه کاشان
مسعود صلواتی نیاسری – دانشیار پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان، ایران

چکیده:

نانو میله های سولفید کادمیوم به روش هیدروترمال با نیترات کادمیوم و تیوگلیکولیک اسید (TGA) و آب در دمای ۱۰۸ درجه سلسیوس سنتز شد. مطالعات ما نشان داد TGA علاوه بر نقش پوشانندگی، باعث رشد ناهمسانگرد ذرات می شود. نانو میله های سنتز شده با XRD ، SEM،,TEMEDX و طیف سنجی جذب مورد مطالعه قرار گرفت. نانو میله ها، طیف جذبی حرکت به سمت آبی ناشی از محدودیت کوانتومی را از خود نشان داد.