سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پروانه جعفر خانی – آزمایشگاه فرآوری مواد با لیزر ، آزمایشگاه علوم و فنون لیزر ، تهران
سیامک دادرس مرنی – آزمایشگاه فرآوری مواد با لیزر ، آزمایشگاه علوم و فنون لیزر ، تهران
محمد جواد ترکمنی – آزمایشگاه فرآوری مواد با لیزر ، آزمایشگاه علوم و فنون لیزر ، تهران
جمشید صباغ زاده – آزمایشگاه فرآوری مواد با لیزر ، آزمایشگاه علوم و فنون لیزر ، تهران پژو

چکیده:

این مقاله به سنتزلیزری نانو بلور تیتانیا TiO2) در آب خالص می پردازد . در این روش نانو ذرات تیتانیا از کندوسوز هدف فلز تیتانیوم غوطه ور در آب توسط تپ های نانوثانویه ای لیزر تشکیل می شود لیزر استفاده شده در این تحقیق Nd:YAG با سویئچ Q آکوستواپتیکی با طول موج nm1064 می باشد که با چگالی انرژی تپ J/cm2 92 به نمونه تابیده می شد مشخصه یابی نانو ذرات سنتز شده تیتانیا به منظور شناسایی ساختار بلوری شکل و اندازه آنها به ترتیب توسط طیف سنجی جذبی UV-vis پراش اشعه X (XRD) و میکروسکوپی الکترون عبوری (TEM) انجام شد نتایج حاصل دال بر تشکیل هر دو فاز بلوری anatase و rutile با شکل کروی با میانگین اندازه ذرات حدود ۱۰nm می باشد مزیت این روش نسبت به روشهای معمول این است که نانو ذرات سنتز شده در این روش بدلیل عدم استفاده از افزودنی های شیمیایی نیاز به خالص سازی ندارد