سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بیتا مظاهری – گروه فیزیک ، دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان ، سمنان
مجید جعفر تفرشی – گروه فیزیک ، دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان ، سمنان
مصطفی فضلی – گروه شیمی، دانشکده شیمی دانشگاه سمنان ، سمنان

چکیده:

ذرات آلومینا با ساختار نانومتری با استفاده از روش سل-ژل تولید شده و سپس اثر دمای کلسیناسیون بر اندازه و فاز ذرات مورد بررسی قرار گرفت. ساختار بلوری، اندازه دانه ها و میکروساختار نمونه های کلسینه شده توسط پراش اشعه ایکس، FTIR و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آنالیزها نشان دادند که افزایش دمای کلسیناسیون موجب تغییر اندازه ذرات و فاز آن ها می گردد.