سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین حسامزاده – آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و مهندسی واکنشها، دانشکدة فنی، دانشگاه
عباسعلی خدادادی – آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و مهندسی واکنشها، دانشکدة فنی، دانشگاه
یدا… مرتضوی – آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و مهندسی واکنشها، دانشکدة فنی، دانشگاه
سیدشمس الدین مهاجرزاده – آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و مهندسی واکنشها، دانشکدة فنی، دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق نانو لوله های کربنی به دو روش نشاندن بخار شیمیایی به طریق کاتالیستی (CCVD) و نیز روش پلاسمایی(PECVD)سنتز گردیده است . در طریق کاتالیستی برای اول ین بار از اتان در مخلوط با هیدروژن برای سنتز محصول دردماهای ٧٠٠-٨٠٠o C استفاده گردید . نانولوله های سنتز شده دارای قطر ٢٠-٣٠ nm بوده و با کاهش دما قطر آنها افزایش می یابد . در روش پلاسمایی برای اولین بار با استفاده از نوک و صفحه ، نانو لوله های کربنی عمودی در فشار اتمسفریک تشکیل گردیدند . اندازه نانولوله های سنتز شده در دمای ٦٥٠o C وفاصله نوک وصفحه ٥ میلیمتر ٥٠-١٠٠nm بوده وبا افزایش فاصله نوک و صفحه به ١٠mm اندازه انها به حدود ٣٠-٥٠nm کاهش می یابد . همچنین با افزایش دما ، قطر کاهش می یابد .