سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه جوقه دوست – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی اصغر بهنام قادر – پژوهشگاه مواد و انرژی
عبدالله افشار – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق پودر فلوئورهیدروکسی آپاتیت [FHA, Ca10(PO4)6(OH,F)2] در مقیاس نانومتر با استفاده از فرآیند سلژل سنتز شد . تری اتیل فسفیت، نیترات کلسیم آبدار و فلورید آمونیوم به ترتیب به عنوان منابع تامین کننده P ، Ca و F بکار گرفته شد . پودرهای سنتز شده در دماهای مختلف عملیات حرارتی شدند . جهت ارزیابی ویژگی های محصول، از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) ، زتاسایزر (Zeta Sizer)استفاده شد . نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس حضور فازهای فلورآپاتیت و هیدروکسی آپاتیت در پودرهای عملیات حرارتی شده در دمای ۵۵۰ °C و بیش از آنرا تایید می نماید . همچنین بررسی های XRD نشان داد که اندازه بلورک ها در مقیاس نانومتر می باشند که این نتایج بوسیله TEM تایید شده است . پودری که در ۵۵۰ °C عم لیات حرارتی شده از توزیع اندازه ذرات از ۱۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر برخوردار است