سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا شریفی – پژوهشگاه مواد و انرژی
تورج عبادزاده – پژوهشگاه مواد و انرژی
بابک رئیسی دهکردی – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

آلفا آلومینا به دلیل داشتن خواص ویژه مکانیکی، فیزیکی، الکتریکی و نوری داری کاربردهای زیادی در صنایع مختلف از جمله الکترونیک، کامپیوتر، جاذب ها، کاتالیست ها می باشد . اندازه دانه یکی از عوامل تعیین کننده خواص قطعه است . با کاهش اندازه ذرات آلومینا خواص آن تا حد ز یادی بهبود م ی یابد . بنابرا ین سنتز نانو پودر آلوم ینا از اهم ی ت و ی ژه ای برخوردار است . در این پژوهش ن یترات آلوم ینیوم به عنوان منبع تول ید آلوم ینا و از کربن به عنوان ی ک افزودن ی که سطح ذرات آلومینای ه یدراته را پوشانده و به صورت سد ی باعث جلوگ یری از مهاجرت ذرات از لا یه مرز ی شود ، مورد استفاده قرار گرفت . کلسیناسیون به مدت ۱۰ دق یقه در ما یکروویو انجام شد . در نها یت آلفا آلوم ینای نانو با سطح و ی ژه ۵۰ m 2 /g و میانگین اندازه ذره ۱۰۰-۱۲۰ نانومتر سنتز گردید .