سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آریا نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه ع
محمدمهدی کاشانی مطلق – دانشیار، دکتری شیمی معدنی استاد رهنما، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه ع
محمود کاظم زاده – پژوهشگاه مواد و انرژی: کرج, مشکین دشت
کامران احمدی – پژوهشگاه مواد و انرژی: کرج, مشکین دشت

چکیده:

پودر خالص ۳ZnTiO با دو فاز بلور ی مکعبی و رومبوهیدرال و با استفاده از روش سل- ژل سنتز گرد ی د. طی ف XRD نمونه نشانگر تشک یل ۳ZnTiO به صورت خالص بوده و محصول به دست آمده فاقد فازها ی ۸ Zn2Ti3O , a-Zn2TiO 4به عنوان ناخالص ی م یباشد. افزایش مقدار حلال در مخلوط و کاهش زمان کلس یناسیون موجب افزا یش درصد فاز مکعب ی در مخلوط و کاهش اندازه ذرات آن در مق یاس نانومتر ی گردید. تصاو یر میکروسکوپ الکترون ی موی د نتا یج حاصل از محاسبه اندازه ذرات با استفاده از معادله شرر در ط یفXRD م ی باشد . اندازه ذرات نانوپودر ت یتانات رو ی مکعب ی بر اساس معادله شرر حدود ۲۸/۷نانومتر محاسبه گردیده است.