سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهشید شیخی مهرآبادی – گروه سرامیک، بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس
رسول صراف ماموری – گروه سرامیک، بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

زیرکنیای پایدار شده یک ماده سرامیکی بسیار مهم در سنسورهای اکسیژن، پوشش های محافظ حرارتی، پایه کاتالیست ها و پیل های سوختی است . شرایط سنتز این پودر باید به خوبی کنترل گردد تا پودر های بسیار ریز با توزیع اندازه دانه باریک به دست آید تا خواصی مانند دانسیته و نیز قابلیت واکنش پذیری و سینترینگ تقویت گردد . در این پژوه ش نانو پودرهای زیرکنیا ی پایدار شده با ایتریا ) ) YSZ با روش سل – ژل ته یه شده است . شرایط بهینه سنتز نانو پودر، با کنترل پارامترها ی مختلف تعیین شده و نتایج حاصل مورد بحث قرار گرفته اند . به منظور آنالیز نتایج به دست آمده از XRD برای تعیین مشخصات پودر ، ازSEM جه ت بررسی شکل ( وضع یت آگلومراس یون ) و اندازه ذرات، ازDTAبرای تعیین دمای کلسیناسیون مورد نیاز و بالاخره از FTIR به منظور بررسی پیوند ها و ترکیبات موجود در پودرهااستفاده شده است .