سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هدی حکمت آرا – خرم آباد، دانشگاه لرستان، گروه فیزیک
علی بهاری – خرم آباد، دانشگاه لرستان، گروه فیزیک
محسن عادلی – خرم آباد، دانشگاه لرستان، گروه شیمی
رضا سپه وند – خرم آباد، دانشگاه لرستان، گروه فیزیک

چکیده:

د ر این مقاله نانو لوله های چند دیواره با قطر کمتر از ۱۰ نانو متر از طریق اکسیداسیون بـا H2SO4+HNO3 دارای عامـل اسیدی و کربونیل شده اند اینعاملها به عنوان آغازگر در واکنش پلیمریزه شـدن poly(ε-caprolactone) شـرکت مـی کننـد . پلـی کاپرولاکتون با پیوند کووالانسی به این گروهها متصل می شود . نانو کامپوزیتهای تولید شـده بـا اسـتفاده از طیـف سـنجی FTIR و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM مورد شناسایی قرار گرفتند . طول زنجیره پلیمر با تغییر نسبت نانو لوله به م ونومر کنترل شده، به طوری که با کاهش نسبت نانولوله به مونومر ، طول زنجیره پلیمر نانو کامپوزیتها افزایش می یابد . با استفاده از DSC پایداری حرارتـی و حلالیت این نانوکامپوزیتها مورد بررسی قرار گرفته است .