سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن یوسفی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
چنگیز وطن خواه – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
علی اعظم خسروی – گروه فیزیک، دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

تولید نقاط کوانتومی نیمرسانای ZnS:Co در دمای اتاق واثر افزایش آلایندگی بر روی طیف جذب ، گسیل و اندازه ذرات و همچنین ساختارآنهاگزارش می شـود .این نانو ساختار ها به روش شیمیایی مرطوب تولید می شوند . تغیرات طول موج جذب به وسیله UV-Vis انجام گردید ، حد اکثر ۱-۲ nm انتقال آبی نـشان مـی دهد . از روی طول موج جذب انرژی گاف، اندازه دانه ها محاسبه، سپس اندازه دانه ها با روش XRD و TEM مقایسه و اندازه دانه ها بطـور متوسـط ۲/۵ nm بـرای نقاط کوانتومی ثبت گردید . با بررسی خصوصیات نوری و الکتریکی نانو بلورها توسط LS-55 به روش مایع انجام ، وطول موج گـسیل حاصـله را در ۴۲۳ nm را ثبت واعلام نمو دیم