سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شقایق جعفری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
حمید مدرس – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

هیدروژل ها پلیمرهایی هستند که زنجیرهای آنها بوسیله اتصالات عرضی به هم وصل شده اند، بدین دلیل غیرقابل حل در حلال بوده و می توانند چندین برابر حجم خود آب جذب کنند . هیدروژل ها وقتی در معرض محر ک هایی مانند : میدان الکتریکی، گرمایی (مانند دما ) و شیمیایی (مانند(pHقرار میگیرند ، منقبض یا من بسط (متورم) می شوند. از این رفتار تورمی هیدروژل ها در توسعه سسیستم های رهایش دارو درپزشکی استفاده شده است. در این پروژه هیدروژل های اکریلیک اسید و متااکریلیک اسید با عامل شبکه کنندهN,N’متیلن بیس آکریل آمید تهیهگردید. تورم این هیدروژل ها در محیط های مختلف بافری اندازه گیری شد و جرم مولکولی بین شبکه کننده ها و دانسیته شبکه کننده اندازه گیری شد. هیدروژل ها با قرار گرفتن در محیط های مائی، بسته به اختلافpHمحیط با هیدروژل، به میزان های متفاوت یونیزه می شوند و برای جبرا نعدم تعادل فشار اسمزی متورم می گرد ند. با بالا رفتنpH محیط به سمت محیط های بازی، تورم به خاطر افزایش یونیزا سیون در هیدروژل ها افزایش می یابد در این مقاله میز ان تشکیل کمپلکس بین پلیمر پلی اتیلن گلیکول و هیدروژل های مورد نظر درpH های مختلف نیز مورد بررسیقرار گرفت . نتایج نشان داد که متاکر یلیک اسید شرایط بهتری بر ای تشکیل کمپلکس د اشته و محیط های اسیدی تر برای تشکیل کمپلکس مناسب تر می باشد . با اندازه گیری تورم هیدروژل های کمپلکس شده مشاهده گردید که تورم کاهش یافته و زمان رسیدن به تعادل کوتاهتر می شود.