سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صهبا مبینی – دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر جوادپور – دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حسینعلی پور – دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود قاضی خوانساری – گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ساخت داربست با شیوه ای نوین که قادر به ایجاد تخلخل های مناسب به جه ت رشد وگسترش بافت استخوانی باشد ، انجام شد . از ژلاتین و هیدروکسی آپاتیت ، که هر دو تشکیل ده نده بافت طبیعی استخوان می باشند، با هدف تقلید از طبیعت ، به منظور ساخت داربست استفاده شد . در میان رو ش های متعدد ساخت داربست های زیستی ، روش Salt leaching به سبب مزایای ویژه آن از جمله ایجاد تخلخل های پیوسته، برگزیده شد . خواص فیزیکی ،ش یمیایی و ساختاری داربست ها با آزمون های مختلفی از جمله طیف XRD ، طیف FTIR و تصویر برداری SEM مورد بررسی قرار گرفت و تمامی آنالیزها وجود ساختار نانوکامپوزیتی متخلخل را تائید نمودند . انواع مختلفی از تستهای زیست سازگاری بر روی داربست ها انجام شد . داربست زیستی که با گلوترآلدئید % ۰/۲۵ وزنی تثبیت شده بود بهترین زیست سازگ اری را د ر میان سایرین از خود نشان داد . شرح جزئیات ساخت و بررسی داربست نانو کامپوزیتی HAp/Gelatin موضوع مقاله حاضر می باشد .