سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لاله سمیعی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
عباس باباپور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
روح الله عظیمی راد – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
امید اخوان – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق ، ساخت نانوذرات مس در لایه نـازک سـیلیکا بـه روش Sol – Gel در محـ یط هـا ی پخـت هـوا وگـاز اح یـ ا کننـده N2(80%) -H2(20%) بررسـیگردید . خواص نوری لایه های تهیه شده توسط اندازه گیری های اپتیکی ( طیف جذب ی ) و خواص سطحی آنها از طریق مشاهدات میکروسکوپ الکترون ی روبـش ی ( SEM * مورد ارزیابی قرار گرفتند . حالت شیمیایی مس در دو محیط مذکور نیز توسط اسپکتروسکوپی فتوالکترونهای اشعه ایکسXPS بررسی گردید . بر اسـاس تحلیـل نتـایج بدست آمده، مشخص شد که ذرات Cu بطور یکنواخت در سطح توزیع شده و میانگین اندازه آنها در حالت فلزی (Cu°) در حدود ۵۰ nm است