سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم سعادتمند – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
محمدجعفر عبدخدایی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت , دانشگاه صنعتی شریف
اکبر شجاعی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت , دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نمونههایی از کوپلیمر سهقطعهای شامل قطعه وسط پلیاتیلنگلایکول و قطعههای انتهایی کوپلیمر لاکتیک – گلایکولیک اسید ) ) PLGA سنتز شدند . ترکیب و ساختار پلیمر از طریق طیف ۱ HNMR و انتقال محلول – ژل با استفاده از روش لوله معکوس تعیین شدند . نتایج به دست آمده نشان داد که هرچه نسبت مولی PEG به مجموع مولهای لاکتاید و گلایکولاید(LA+GA ) بالاتر باشد. قطعه PLGA در کوپلیمر سهقطعهای سنتز شده کوتاهتر است و توازن طول قطعههای آبدوست وآبگریز پلیمر، مهمترین فاکتور در ایجاد خاصیت حساسیت به دمای محلول پلیمر در آب است