سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرنوش هور – دانشکده مهندسی مواد و متالوژی-دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بیت اللهی –

چکیده:

کار تحقیقاتی حاضر در ارتباط با سنتز و بررسی خواص مغناطیسی یک نوع فریت نیکل-روی با استفاده از اکسید آهن ضایعاتی مجتمع فولاد مبارکه ارائه می گردد.
در این راستا ترکیب ۴۶/۷NiO,0/7ZnO,1/5CoO,51/1Fe2O3 بر حسب درصد مولی انتخاب و کلسیناسیون در دماهای ۸۵۰ سانتیگراد، ۹۵۰ سانتیگراد و ۱۰۵۰ سانتیگراد برای مدت ۲ ساعت و زینترینگ نمونه ها در دماهای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد، ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد و ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۲ ساعت انجام گرفت. به منظور بررسی تاثیر پارامترهای ریزساختاری و سنتز بر خواص، از آنالیزهای XRD و SEM و اندازه گیری های لازم برای تعیین خواص مغناطیسی بهره گرفته شد. با توجه به نتایج بدست آمده معلوم شد که دمای کلسیناسیون ۸۵۰ درجه سانتیگراد مناسب بوده و امکان تشکیل ترکیب تک فاز فزیت نیکل – روی در دماهای انتخابی زینترینگ وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از بررسی های ریز ساختاری، توزیع دانه بندی یکنواخت تری در نمونه زینتر شده در دمای ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد مشاهده شده است. هم چنین نتایج اندازه گیریهای مغناطیسی حاکی از وجود پائین ترین تلفات مغناطیسی AC در محدوده فرکانس اندازه گیری شده در نمونه زینتر شده در دمای ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد نسبت به دو نمونه دیگر بوده است. علاوه بر این افزایش دمای دانسیته، اندوکسیون اشباع، ضریب نفوذپذیری مغناطیسی و کاهش نیروی پس ماندزدای مغناطیسی شده است.