سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ماندانا لطیفیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اهواز، ایران
طاهره صداقت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اهواز، ایران

چکیده:

در این کار تحقیقاتی از واکنش سالیسیل آلدهید با آمینواسیدهای α -آلانین و متیونین لیگاند های Salmet – Salalaتهیه شده است. این لیگاندها بدون جداسازی با نمک استات فلزاتCu+2 , Ni+2 ( به روشin situ) وارد واکنش شده و ترکیبهای جدیدی سنتز شدند. این ترکیبات توسط تکنیکهایUV-Vis , FT-IRو ترموگراویمتری ( TGA) و آنالیز عنصری (CHN) مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. شواهد اسپکتروسکوپی نشان میدهد که در این ترکیبات لیگاند بصورت آنیون دو ظرفیتی سه دندانه (ONO) از طریق اتم های دهنده اکسیژن فنل ، نیتروژن آزومتین(C=N) و اکسیژن از گروه کربوکسیلات به فلزات Cu , Ni کوئوردینه شده است و کره کوئوردیناسیون توسطH2O تکمیل می شود. با توجه به نتایج تجزیه حرارتی ترکیبات سنتز شده به نظر می رشد ترکیبات Ni پایداری حرارتی بیشتری نسبت به ترکیبات Cuداشته باشند.