سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سهیلا شیبانی – مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام
افسانه دریابر – مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام
محمدرضا دریانورد – مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام
اکبر تنگ تکابی – مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام

چکیده:

خوردگی و رسوب دهی از رایج ترین و مهم تـرین پدیـده هـای مخربـی اسـت کـه در تمـام سیستمهای حرارتی و برودتی که با آب در تماس هستند ، پدید می آید . این مشکل در حال حاضـر
در بسیاری از دستگاهها با استفاده از بازدارنده های خوردگی و رسوب کنترل می شوند . بازدارنـده های خوردگی براساس پایه ترکیبی ، نوع مکانیزم و عملکردشان به انواع مختلفی تقسیم می شوند .
مــاده شــیمیایی HEDP بــه عنــوان یکــی از مهمتــرین و در حــال حاضــر پــر مــصرف تــرین بازدارنده هایست که در صنایع بزرگ با فرمولاسیونهای مختلف مصرف می شود . این ماده هم اکنون از خارج از ک شور وارد می شود . در این پژوهش بعد از ساخت ماده شیمیائی به روش بهینه ، مراحل شناسایی توسط دستگاههای FTIR و NMR صورت پذیرفت و بـ ا نمونـه اسـتاندارد مقایـسه گردید . در نهایت جهت بررسی پارامترهای بازدارندگی خـوردگی نمونـه در حالـت ایـستا بـه روش گراویمتری و دینامیک به روش ولتامتری با استفاده از دسـتگاه پتانـشیو اسـتات و سیـستم بـرج خنک کننده آزمایـشگاهی مـورد آزمـایش قـرار گرفـت . در حالـت ایـستا میـزان بـاز دارنـدگی رسوب گذاری و هم چنین میزان خوردگی در غلظـت و زمانهـای مختلـف نمونـه هـای سـنتزی و
استاندارد با توزین رسوب تشکیل شده تعیین و مقایسه گردید . بهترین کـارآیی نمونـه در غلظـتppm 125 و گذشت ۲۴ ساعت تعیین شد . در حالت دینامیک بـه روش ولتـامتری میـزا ن تـاثیر
عملکرد باز دارنده در ساعات مختلف در غلظت ثابت مورد بررسی قرار گرفـت . نمونـه سـنتزی در مقایسه با نمونه استاندارد ، بعد از گذشت ۱۳۵ ساعت هنوز کارآیی خود را حفظ کـرده ودر میـزان
بازدارندگی با آن رقابت می کند . همچنین جهت بررسی بیشتر نمونه ها در سیستم برج خنک کننده آزمایش شده ، در زمانهای مختلف نمونه برداری کرده و میزان بازدارنـدگی و خـورگی کـوپن هـا و
تیوپها تعیین گردید