سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالعلی عالمی – تبریز – دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – آزمایشگاه سنتز و شناسایی مواد
الناز کریم پور نهاری – تبریز – دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – آزمایشگاه سنتز و شناسایی مواد

چکیده:

در پــروژه حاضــر نانوپروســکیتهای LaMnO3+d و سیــستمهای دوپــه شــده آن بــا اکــسیدهای روی (LaMn1-xZnxO3+d) و تــربیم (La1-xTbxMn0.9Zn0.1O3+d) به روش سل – ژل پچینی سنتز شد . سرامیکهای سنتز شده با بهره گیری از دیفراکسیون اشعهXRD ) xطیفسنجی مادون قرمز ) ),FTIR میکروسکوپ الکترونی ) ) SEM ، فلوریمتری ) ) PL مورد مطال عه قرار گرفته اند . در مورد سیستم های دوپه شـده روی نمونه ها تا x=0/38 و در مورد سیستمهای دوپه شده Tb نمونه ها تا x= 0/32 بصورت پروسکیت تکفاز می باشند . میـانگین انـدازه ذر ات با استفاده از پیک واقع در ۲θ = ۳۱-۳۳ و با کمک رابطه معروف دبای اسچیرر برای نمونه های دوپـه شـدة Zn ، Tb و بـه ترتیـب ۲۰/۹۰ ، ۱۸/۳۵ و نانومتر تعیین شد .