مقاله سنتز و به کارگيري کوپليمرهاي پيوندي کربوکسي متيل سلولوز دو خصلتي در سيالات حفاري پايه آبي سازگار با محيط زيست به عنوان پايدار کننده شيل هاي حساس به آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۸۴ تا ۴۹۴ منتشر شده است.
نام: سنتز و به کارگيري کوپليمرهاي پيوندي کربوکسي متيل سلولوز دو خصلتي در سيالات حفاري پايه آبي سازگار با محيط زيست به عنوان پايدار کننده شيل هاي حساس به آب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيال حفاري پايه آبي
مقاله کربوکسي متيل سلولوز
مقاله کوپليمر پيوندي
مقاله پايدارکننده شيل
مقاله کنترل اتلاف سيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ورامش اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ركابدار فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کوپليمرهاي پيوندي پلي ساکاريد دوخصلتي محلول در آب از راه پيوندزني مونومر کاتيوني روي سديم کربوکسي متيل سلولوز آنيوني (CMC) سنتز و به عنوان پايدار کننده شيل در فرمول بندي سيال حفاري پايه آبي استفاده شدند. براي اين منظور، پنج نوع کوپليمر پيوندي کربوکسي متيل سلولوز با نسبت هاي متفاوتي از مونومرهاي آکريل آميد (AM) و دي آليل دي متيل آمونيوم کلريد (DADMAC) سنتز شدند. پيوندزني مونومرها روي کربوکسي متيل سلولوز به وسيله FTIR تاييد شد. نتايج نشان مي دهد، درصد پيوندزني به شدت تحت تاثير نوع منومر و نيز نسبت وزني مونومرها قرار مي گيرد. کوپليمرهاي پيوندي کربوکسي متيل سلولوز در فرمول بندي سيال حفاري پايه آبي استفاده شدند و آزمون هاي رئولوژي، اتلاف سيال و بازيابي شيل روي سيال حفاري ساخته شده انجام گرفت. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که قابليت پايدارسازي شيل به وسيله کربوکسي متيل سلولوز با پيوندزني مونومر کاتيوني روي آن بهبود مي يابد و از طرف ديگر اتلاف سيال نيز در محدوده قابل قبولي به وسيله کوپليمرهاي پيوندي کربوکسي متيل سلولوز کنترل مي شود. از ميان کوپليمرهاي پيوندي نمونه کربوکسي متيل سلولوز پيوند شده با مونومر کاتيوني خالص يعني دي آليل دي متيل آمونيوم کلريد بهترين کارايي را نشان مي دهد، به طوري که افزون بر کنترل اتلاف سيال پس از چرخش در گرما شيل را نيز به خوبي پايدار مي کند.