سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آندیا نعمتی – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران
زهره دیکوند – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران
محمدقادر مرزی – گروه شیمی، دانشگاه کردستان، سنندج
حسین آقا بزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران

چکیده:

واکنش بین کلسیم نیترات چهار آبه با ترکیب انتقال پروتون pda ] (PDAh(2)(PY-3,5-DC).H(2)O : پروپان -۳، ۱- دی آمین و( py-3,5-dcH(2: پیریدن ۳،۵- دی کربوکسیلیک اسید] در محلول آبی، منجر به تشکیل دیمر می شود Ca(py-3,5-dc)(H(2)O)(5)[(2).2H(2)O] . بلورهای به دست آمده از این واکنش با دیفراکتورمتر چهار محوره، تعیین ساختار شدند. کاتیون پروپان- ۱،۳ -دی آمونیوم در تشکیل این ساختار بلوری شرکت نکرده است. عدد کوئوردیناسیون برای یون (Ca(II، هفت است. شکل فضایی این ترکیب به شکل دو هرمی با قاعده پنج ضلعی واپیچیده است. این ترکیب در سیستم تری کلینیک و گروه فضایی P1 متبلور شده است. پارامترهای بلوری برای این ترکیب به قرار زیر است: a= 7.9073(4)Å α = ۱۰۶٫۵۶۸۰(۱۰)° V= 621.57(6)Å۳ b= 9.1417(4)Å β= ۱۰۴٫۱۹۴۰(۱۰)° Z= 1 °(۱۰)c= 10.3281(8)Å γ= ۱۱۰٫۰۴۴۰ تعدادی بر همکنش درون و بین مولکولی در این ساختار ابر مولکولی وجود دارد که شامل پیوندهای هیدروژنی( X―H…O (X=O,N&C و C―O…π و بر هم کنش π-π است که نقش مهمی را در پایدار سازی این ساختار ایفا می کنند.