سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامحسین محمدنژادشیرازی – دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی محمدپورامینی – دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا خواصی – دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

الکوکسید۱-متوکسی-۲-پروپوکسودی متیل الومینیوم Al(μ- CH3CHCH2OCH3) Me2 بااستفاده ازالکل۱-متوکسی-۲-پروپانول وتری متیل الومینیوم دردمای ۰درجه تهیه شد علیرغم استفاده ازمقادیراضافی ازالکل مربوطه تحت شرایط واکنش تنها یک گروهمتیل ازAl(CH3)3 قابلیت جابجایی داشت ساختاراین کمپلکس ازطریق بلورشناسیX-ray تعیین گردید این ترکیب درحالت جامددارای ساخترادیمری است که دارای لیگاندهای الکوکسید- اتری کی لیت کننده و اتم های الومینیم پنج کئوردینه می باشد این ترتیبک درمحلول بهصورت مخلوطی تعادلی ازایزومرهای چهاروپنج کئوردینه وجوددارد این ترکیب درسیستم بلوری منوکلینیک باگروه فضایی c2/m بادومولکول درسلول واحدمتبلور میشود پارامترهای سلول واحدعبارتنداز:.a = 11.8526(16) Å, b = 9.2107(10) Å, c =8.2277(11) Å, β =۱۰۶٫۰۰۰ ۱۰